Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Leefstijladviseur Danique

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Leefstijladviseur Danique: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Fonteinkruid 17, 8043NH te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63625148.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leefstijladviseur Danique een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Leefstijladviseur Danique en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Cliënt: eenieder die in het kader van de overeenkomst deelneemt aan het overeengekomen traject of consult, doorgaans tevens wederpartij.
 6. Overeenkomst: iedere tussen Leefstijladviseur Danique en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Leefstijladviseur Danique zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 7. Diensten: de in het kader van de overeenkomst door of namens Leefstijladviseur Danique te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn gewichtsconsultancy, leefstijlcoaching en het verrichten van periodieke medische onderzoeken.
 8. Consult: elke tussen de cliënt en Leefstijladviseur Danique in het kader van de overeenkomst geplande bijeenkomst op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek, zowel die in persoonlijke aanwezigheid van de cliënt en Leefstijladviseur Danique plaatsvinden, als die op afstand worden verzorgd (Skypeconsulten). Onder consulten worden tevens verstaan intakegesprekken en afsluitende gesprekken.
 9. Traject: het geheel van consulten dat onderdeel uitmaakt van een overeenkomst die uit meerdere consulten bestaat.
 10. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leefstijladviseur Danique en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels een door partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Leefstijladviseur Danique is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Leefstijladviseur Danique kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door Leefstijladviseur Danique worden herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Leefstijladviseur Danique binden haar niet.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een aanbod van Leefstijladviseur Danique kan uitsluitend onverkort door de wederpartij worden aanvaard.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Indien bij totstandkoming van de overeenkomst nog niet is vastgesteld wanneer een consult wordt verzorgd, dan wel een andersoortige dienst wordt verleend, geschiedt de vaststelling daarvan op basis van nader onderling overleg tussen partijen, waarbij Leefstijladviseur Danique niet bij voorbaat kan garanderen dat een individueel consult c.q. de uitvoering van andersoortige diensten kan plaatsvinden op de door de wederpartij gewenste datum en/of tijd.
 2. De wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Leefstijladviseur Danique voorgeschreven wijze, aan Leefstijladviseur Danique verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Leefstijladviseur Danique verstrekte informatie.
 3. Voorts dient de wederpartij Leefstijladviseur Danique steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. Indien de wederpartij de nakoming van enige op haar rustende verplichting uit de overeenkomst overlaat aan derden, is de wederpartij jegens Leefstijladviseur Danique aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming daarvan door deze derden.
 5. Indien uitvoering aan de diensten wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, staat de wederpartij ervoor in dat op die locatie een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor de dienstverlening en Leefstijladviseur Danique kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie door haar in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 6. Leefstijladviseur Danique verleent de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Leefstijladviseur Danique verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Leefstijladviseur Danique kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

Leefstijladviseur Danique spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen na te komen. Behoudens voor zover ten aanzien van de uitvoering van consulten de data en tijden redelijkerwijs als vaststaand mogen worden beschouwd, zijn alle door Leefstijladviseur Danique vermelde en/of overeengekomen uitvoeringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Leefstijladviseur Danique treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Leefstijladviseur Danique schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Leefstijladviseur Danique de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. Leefstijladviseur Danique is in geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtnemer, gerechtigd de uitvoering van de diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. In een voorkomend geval komt de keuze van bepaalde hulppersonen uitsluitend toe aan Leefstijladviseur Danique. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Leefstijladviseur Danique niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in het vorige lid.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden als bedoeld in lid 1. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Leefstijladviseur Danique, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Leefstijladviseur Danique, zelf partij bij de overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de eventuele derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Leefstijladviseur Danique gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met haar gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst tussentijds geheel of gedeeltelijk annuleert, is Leefstijladviseur Danique gerechtigd om vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Leefstijladviseur Danique voortvloeiende schade, e.e.a. behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de wederpartij die een consument is, dwingend in de weg staat.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet in geval de overeenkomst slechts uit een enkel consult bestaat.

ARTIKEL 8. | ANNULEREN EN VERPLAATSEN VAN CONSULTEN DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Indien de overeenkomst uit een enkel consult bestaat, kan de wederpartij dat consult tot 24 uur vóór aanvang daarvan kosteloos annuleren. In geval van te late annulering van een consult dan wel in geval van no show van de cliënt, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 2. Annulering als bedoeld in het vorige lid dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
 3. Indien de overeenkomst een traject betreft en aldus uit meerdere consulten bestaat, kan een consult, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, uitsluitend worden verplaatst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding. Een verzoek tot verplaatsing van een consult dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het geplande consult telefonisch of per e-mail te zijn ingediend bij Leefstijladviseur Danique, bij gebreke waarvan het recht op het inhalen van het consult komt te vervallen.
 4. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring of het verzoek van de wederpartij tot verplaatsing van het consult door Leefstijladviseur Danique is ontvangen, is bepalend voor de vaststelling of zulks al dan niet tijdig heeft plaatsgevonden.
 5. In geval van verplaatsing van een consult stellen partijen in overleg een nieuwe datum en/of tijd voor het consult af, zonder dat de wederpartij daaraan voorafgaande reeds aanspraak maakt op uitvoering daarvan op de door haar gewenste datum en tijd. Partijen houden bij de vaststelling van een nieuwe datum en/of tijd zoveel mogelijk rekening met elkaars wederzijdse belangen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Leefstijladviseur Danique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtnemer waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Leefstijladviseur Danique kan worden gevergd.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Leefstijladviseur Danique bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Leefstijladviseur Danique is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Leefstijladviseur Danique ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Leefstijladviseur Danique in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Leefstijladviseur Danique gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die Leefstijladviseur Danique ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien Leefstijladviseur Danique de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Indien partijen de prijs niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, worden de diensten verleend tegen het, op het moment van tot stand komen van de overeenkomst, gebruikelijke voor die diensten door Leefstijladviseur Danique gehanteerde tarief.
 2. Indien in het kader van een traject minder consulten nodig blijken dan uitdrukkelijk is overeengekomen, maakt de wederpartij geen aanspraak op evenredige vermindering van de overeengekomen prijs van het traject.
 3. Indien partijen de betalingsvoorwaarden ter zake niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, is Leefstijladviseur Danique te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de wederpartij te vorderen. Leefstijladviseur Danique hanteert de volgende standaardbetalingsvoorwaarden, maar kan daarvan aldus in individuele gevallen afwijken:
 4. In het kader van overeenkomsten die uit een enkel consult bestaan, wordt na afloop van het consult contante betaling (waaronder pinbetaling mede begrepen) gevorderd dan wel vindt na afloop van het consult facturering plaats aan de hand waarvan de wederpartij de verschuldigde betaling dient over te boeken.
 5. In geval van een traject wordt betaling van de volledige prijs van het traject na afloop van het eerste consult gevorderd. Voor het overige vindt het bepaalde onder a overeenkomstige toepassing.
 6. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de door Leefstijladviseur Danique vermelde termijn, op de overigens op de factuur voorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Deelname aan consulten is volledig voor eigen risico van de cliënt. Leefstijladviseur Danique is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. Leefstijladviseur Danique is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan in verband met de inhoud van de door of namens Leefstijladviseur Danique verleende adviezen. Voorts draagt Leefstijladviseur Danique geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van de cliënt naar aanleiding van middels consulten door hem opgedane kennis en vaardigheden.
 2. Leefstijladviseur Danique is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij of cliënt.
 3. Leefstijladviseur Danique is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij of cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Leefstijladviseur Danique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Leefstijladviseur Danique kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Leefstijladviseur Danique in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 5. Mocht Leefstijladviseur Danique jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Leefstijladviseur Danique te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Leefstijladviseur Danique daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Leefstijladviseur Danique ter zake vervalt.
 6. De aansprakelijkheid van Leefstijladviseur Danique is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Leefstijladviseur Danique betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Leefstijladviseur Danique nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Leefstijladviseur Danique afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Leefstijladviseur Danique dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De wederpartij vrijwaart Leefstijladviseur Danique van eventuele aanspraken van derden (waaronder cliënten mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Leefstijladviseur Danique toerekenbaar is.
 8. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Leefstijladviseur Danique verjaren door verloop van één jaar.
 9. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door of namens Leefstijladviseur Danique verleende diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Leefstijladviseur Danique.
 10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leefstijladviseur Danique.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Leefstijladviseur Danique dan wel haar licentiegevers behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door Leefstijladviseur Danique gehanteerde werkwijzen en methoden, ontwikkelde concepten, de op de website van Leefstijladviseur Danique weergegeven content en door haar ter beschikking gestelde zaken en andere, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie.
 2. De wederpartij zal de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen in het kader van de overeenkomst aan haar beschikbaar zijn gesteld.
 3. Het is de wederpartij nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom van Leefstijladviseur Danique of derden.
 4. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens consulten is niet toegestaan, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande schriftelijke instemming van Leefstijladviseur Danique. Opnamen als hier bedoeld, gemaakt na voorafgaande schriftelijke instemming van Leefstijladviseur Danique, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel zoals schriftelijk door Leefstijladviseur Danique is vermeld of bevestigd.
 5. Een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die Leefstijladviseur Danique en/of haar licentiegevers dientengevolge lijden. Voorts zijn laatstbedoelden gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Leefstijladviseur Danique aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.