Privacy Policy

Privacy policy Leefstijladviseur Danique

Leefstijladviseur Danique respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Leefstijladviseur Danique worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.leefstijladviseurdanique.nl (hierna: ‘de website’). Leefstijladviseur Danique acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Leefstijladviseur Danique zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Leefstijladviseur Danique verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Leefstijladviseur Danique, zoals bij:

  • Telefonisch contact of het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website of via Facebook Messenger;
  • Het sluiten van een overeenkomst of uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst.

Persoonsgegevens worden door Leefstijladviseur Danique verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u ingediend contactverzoek, een tussen u en Leefstijladviseur Danique gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en Leefstijladviseur Danique.

De door u aan Leefstijladviseur Danique verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met Leefstijladviseur Danique hebt gesloten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Zo wordt uw e-mailadres gebruikt voor het bevestigen van afspraken en het sturen van herinneringen met betrekking tot afspraken, en wordt uw telefoonnummer gebruikt om voor dringende gevallen snel contact met u te kunnen opnemen.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Leefstijladviseur Danique.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Leefstijladviseur Danique of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Leefstijladviseur Danique of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Leefstijladviseur Danique om de website en e-mailvoorzieningen van Leefstijladviseur Danique te kunnen en exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens op facturen, met een administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Leefstijladviseur Danique te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Leefstijladviseur Danique nu of in de toekomst mogelijk gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma, in dat geval ontvangt de exploitant van die software middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

Ook betreft een gerechtvaardigd belang het verwerken van uw persoonsgegevens die niet van uzelf afkomstig zijn, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Leefstijladviseur Danique gesloten met een derde. Het betreft hier bijvoorbeeld uw NAW- en contactgegevens, welke door de opdrachtgever van Leefstijladviseur Danique aan Leefstijladviseur Danique worden verstrekt. Ook hier geldt dat de bedoelde persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.

Cookies op de website

Leefstijladviseur Danique gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Leefstijladviseur Danique gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Leefstijladviseur Danique middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maakt Leefstijladviseur Danique gebruik van Google Analytics. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Leefstijladviseur Danique zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch Leefstijladviseur Danique, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Uw rechten

U heeft het recht om Leefstijladviseur Danique te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren, beveiligen en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Leefstijladviseur Danique bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Leefstijladviseur Danique legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leefstijladviseur Danique, kunt u contact opnemen met Leefstijladviseur Danique Leefstijladviseur Danique helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leefstijladviseur Danique of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Leefstijladviseur Danique
Fonteinkruid 17

8043NH Zwolle
E-mailadres: info@leefstijladviseurdanique.nl